Developerský projekt

Kontakt

[Postup pri kúpe ]

FINANCOVANIE

Základné informácie

Realizácia výstavby Bytového domu „Svrčia“ (Projekt) vrátane v ňom nachádzajúcich sa bytov, garážových parkovacích státí a súvisiacich vonkajších parkovacích plôch sa uskutočňuje na základe právoplatného stavebného povolenia, ktorým developer disponuje.

Predaj bytov spolu so zvoleným parkovacím státím (garážovým alebo vonkajším) bude prebiehať v dvoch fázach:

  • Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
  • Realizačná kúpna zmluva

Po prejavení vážneho záujmu o kúpu bytu v Projektu uzatvorí developer so záujemcom Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej budú vzájomne dohodnuté podmienky budúcej kúpy bytu a parkovacieho státia.

Samotná realizačná kúpna zmluva, na základe ktorej záujemca nadobudne vlastnícke právo k bytu vrátane zvoleného parkovacieho státia, bude so záujemcom uzatvorená po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Bytový dom, pridelení súpisného čísla Bytovému domu a zapísaní jednotlivých bytov v Bytovom dome do katastra nehnuteľností.

S každou zmluvnou fázou je spojená peňažná povinnosť záujemcu, a to spôsobom a vo výške uvedenej nižšie. Z tohto dôvodu je potrebné, aby mal záujemca záväzne zabezpečené financovanie kúpy nehnuteľností pre každú zmluvnú fázu.

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  1. Fixná kúpna cena:
  • od 02. 04. 2024 developer z dôvodu začatia kolaudácii jednotlivých objektov Bytového domu Svrčia  upravuje splátky kúpnej ceny nasledovne : 
  • zaplatenie splátky kúpnej ceny vo výške 70% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho státia s DPH do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  • zostávajúca nezaplatená časť kúpnej ceny vo výške 30% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho státia s DPH bude zaplatená podľa ďalej nižšie uvedených podmienok

Záujemca má garantovanú kúpnu cenu za byt a parkovacie státie, ak v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve nebude individuálne dohodnuté inak.

Podpis realizačnej kúpnej zmluvy

Predpokladaný termín kolaudácie Bytového domu je predbežne stanovený na 1. Q 2024. Developer má záujem ukončiť a skolaudovať Bytový dom v plánovanom termíne, avšak tento termín sa môže meniť najmä s ohľadom na dobu samotnej realizácie výstavby Bytového domu determinovanú nepredvídateľnými okolnosťami, ako i celkový priebeh kolaudačného konania k Bytovému domu

Po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Bytový dom, pridelení súpisného čísla Bytovému domu a zapísaní jednotlivých bytov v Bytovom dome do operátu katastra nehnuteľností, bude záujemca vyzvaný na doplatenie kúpnej ceny a uzatvorenie Realizačnej kúpnej zmluvy. Realizačnú kúpnu zmluvu je záujemca povinný podpísať do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy developera.

Zostávajúcu (dovtedy splátkami nepokrytú) časť kúpnej ceny za byt a parkovacie státie je záujemca povinný uhradiť nasledovne:

  1. a) v prípade financovania kúpnej ceny z vlastných zdrojov
  • v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy developera na zaplatenie zostávajúcej časti kúpnej ceny s ohľadom na splnenie ostatných podmienok potrebných pre uzatvorenie Realizačnej kúpnej zmluvy, a to ešte pred samotným uzatvorením Realizačnej kúpnej zmluvy
  1. b) v prípade financovania zostatku kúpnej ceny z úverových zdrojov banky
  • po podpise Realizačnej kúpnej zmluvy v lehote sedem (7) pracovných dní odo dňa podania návrhu na vklad záložného práva v prospech financujúcej banky do katastra nehnuteľností, ktoré bude zabezpečovať pohľadávku banky na zaplatenie hypoterkárneho úveru

V prípade, že záujemca Realizačnú kúpnu zmluvu v stanovenej lehote neuzatvorí alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny, developer je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a byt spolu parkovacím státim predať inej osobe a súčasne požadovať od záujemcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej časti uhradených splátok kúpnej ceny.

Štandardné vybavenie bytu

Byty budú predávané ako holobyty. 

Odovzdanie nehnuteľností

Na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k bytu a prípadne parkovaciemu státiu v prospech záujemcu do katastra nehnuteľností, budú nehnuteľnosti odovzdané záujemcovi – novému majiteľovi. Pri odovzdaní nehnuteľností bude spísaný preberací protokol a odovzdané kľúče novému majiteľovi.

Záručné lehoty

Developer poskytuje záujemcom záruku za stavebnú časť bytu v dĺžke aspoň dvadsiatich štyroch (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Bytový dom.

Úver na bývanie

Financovanie kúpy bytu vrátane parkovacieho státia môže byť zabezpečené prostredníctvom hypotekárneho úveru poskytnutého záujemcovi zo strany banky alebo organizačnej zložky (pobočky) zahraničnej banky pôsobiacej na území Slovenskej republiky. Za účelom zabezpečenia pohľadávok financujúcej banky z hypotekárneho úveru bude k predmetu kúpy zriadené záložné právo v prospech financujúcej banky.

Upozornenie

Developer upozorňuje, že vyššie uvedené podmienky sú všeobecne uvažované podmienky  predaja bytov a parkovacích státí, ktoré môžu podliehať zmenám a úpravám, ktoré developer nie je povinný oznamovať prostredníctvom tejto webovej stránky. Rovnako je developer oprávnený dohodnúť individuálne zmluvné podmienky v jednotlivých zmluvných vzťahoch vo vzťahu ku konkrétnym záujemcom.

[ Financovanie cez hypotéku ]

HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Našou prioritou je spokojný klient a preto vám prinášame možnosť, ako si uľahčiť cestu k získaniu k tej najvhodnejšej hypotéky na kúpu bytu v našom projekte.

Náš hypotekárny špecialista vám pomôže ušetriť peniaze a čas. Zabezpečí rýchle a kompletné vybavenie vašej hypotéky s čo najvýhodnejšími podmienkami. Patrí medzi spoľahlivých a uznávaných špecialistov v oblasti sprostredkovania hypoték s bohatou praxou..

Zastrešuje všetky bankové domy v SR a má prehľad o aktuálnom dianí na slovenskom hypotekárnom trhu.

Spolu s hypotekárnym špecialistom sme pripravili nastavenie nášho projektu vo viacerých partnerských bankách, kde budú mať naši klienti ďalšie výhody, ako napríklad ušetrenie nákladov na znalecký posudok.

Peter Gabriš

hypotekárny špecialista

BROKER SERVICE GROUP Slovakia, a.s.
Drieňová 1/H Eden Park 821 01 Bratislava

[ Vypočítajte si splátky ]

HYPOTEKÁRNA KALKULAČKA

Rezervujte si svoj vysnívaný byt ešte dnes!

Byty v predaji! Ohľadom viac informácií nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.