Developerský projekt

Kontakt

[Postup pri kúpe ]

FINANCOVANIE

Základné informácie

Rezervácia a následný predaj bytov (vrátane zvolených parkovacích miest) bude prebiehať v troch fázach:

 • Rezervačná zmluva
 • Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 • Realizačná kúpna zmluva

Rezervačnú zmluvu záujemca podpíše za účelom deklarovania jeho skutočného záujmu o kúpu bytu v bytovom dome. Na uzatvorenie Rezervačnej zmluvy bude nadväzovať uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorú záujemca uzatvorí s developerom po vydaní právoplatného stavebného povolenia na stavbu bytového domu. Realizačnú kúpnu zmluvu bude záujemca uzatvárať po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na bytový dom, pridelení súpisného čísla bytovému domu a zapísaní jednotlivých bytov do katastra nehnuteľností.

S každou zmluvnou fázou je spojená peňažná povinnosť záujemcu, a to spôsobom a vo výške uvedenej nižšie. Z tohto dôvodu je potrebné, aby mal záujemca záväzne zabezpečené financovanie nehnuteľností pre každú zmluvnú fázu.

Podpis rezervačnej zmluvy

Za účelom rezervácie konkrétneho bytu a parkovacieho miesta z dostupných špecifikácií nás môže záujemca kontaktovať na kontaktných adresách uvedených na tejto webovej stránke. Následne si záujemca dohodne osobné stretnutie s predajcom, ktorý záujemcovi detailne vysvetlí podmienky a proces kúpy bytu a parkovacieho miesta.

V prípade, že záujemca s podmienkami rezervácie bytu a prípadne parkovacieho miesta súhlasí, podpíše Rezervačnú zmluvu s nasledovnými základnými zmluvnými podmienkami:

 • povinnosť záujemcu zaplatiť rezervačný poplatok vo výške 10 000,- EUR, a to do troch (3) kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Rezervačnej zmluvy, pričom účinnosť Rezervačná zmluva nadobudne až zaplatením rezervačného poplatku;
 • nadobudnutím účinnosti Rezervačnej zmluvy je záujemcom vybraný byt a prípadne zvolené parkovacie miesto rezervované pre konkrétneho záujemcu

V rezervačnej zmluve bude dohodnutá kúpna cena za byt a prípadne zvolené parkovacie miesto, ktorá však môže podliehať zmenám z dôvodu rastu cien stavených materiálov, prípadne rastu cien na trhu s nehnuteľnosťami. 

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Po vydaní právoplatného stavebného povolenia na stavbu bytového domu bude záujemca vyzvaný na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, a to vo vzťahu k bytu a parkovaciemu miestu, ktoré je prípadne predmetom rezervácie podľa Rezervačnej zmluvy.

V prípade odmietnutia záujemcu, ktorý uzatvoril Rezervačnú zmluvu, uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve vo vzťahu k rezervovanému bytu a parkovaciemu miestu, vzniká developerovi nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zaplateného rezervačného poplatku.

V prípade záujmu záujemcu uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, je záujemca oprávnený zvoliť si jednu z dvoch alternatív zmluvného vzťahu:

a) Variabilná kúpna cena:

 • zaplatenie splátky kúpnej ceny vo výške 25% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho miesta s DPH do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • do tejto splátky bude započítaný už prípadne záujemcom zaplatený rezervačný poplatok
 • zostávajúca nezaplatená časť kúpnej ceny vo výške 75% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho miesta s DPH bude zaplatená podľa ďalej nižšie uvedených podmienok
 • v tomto prípade zmluvného variantu je developer oprávnený dodatočne zvyšovať kúpnu cenu najmä v prípade nárastu stavebných nákladov alebo v prípade nárastu cien na trhu s nehnuteľnosťami

b) Fixná kúpna cena:

 • zaplatenie splátky kúpnej ceny vo výške 25% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho miesta s DPH do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • do tejto splátky bude započítaný už prípadne záujemcom zaplatený rezervačný poplatok
 • zaplatenie splátky kúpnej ceny vo výške 25% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho miesta s DPH do pätnástich (15) kalendárnych po oznámení developera o zrealizovaní hrubej stavby bytového domu
 • zostávajúca nezaplatená časť kúpnej ceny vo výške 50% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho miesta s DPH bude zaplatená podľa ďalej nižšie uvedených podmienok
 • V tomto prípade zmluvného variantu má záujemca garantovanú kúpnu cenu za byt a parkovacie miesto, ktorú nie je oprávnený developer dodatočne zvýšiť.
Podpis realizačnej kúpnej zmluvy

Predpokladaný termín kolaudácie bytového domu je predbežne stanovený na 1.Q 2024. Developer má záujem ukončiť a skolaudovať bytový dom v plánovanom termíne, avšak tento termín sa môže meniť s najmä ohľadom na okamih vydania právoplatného stavebného povolenia, ako aj s ohľadom na samotnú dobu realizácie výstavby bytového domu.

Po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na bytový dom, pridelení súpisného čísla a zapísaní jednotlivých bytov do operátu katastra nehnuteľností, bude záujemca vyzvaný na doplatenie kúpnej ceny a k uzatvoreniu Realizačnej kúpnej zmluvy. Realizačnú kúpnu zmluvu je záujemca povinný podpísať do pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy.

Zostávajúcu (dovtedy splátkami nepokrytú) časť kúpnej ceny za byt a parkovacie státia je záujemca povinný uhradiť nasledovne:

a) v prípade financovania kúpnej ceny z vlastných zdrojov

 • v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy developera na uzatvorenie Realizačnej kúpnej zmluvy, a to ešte pred samotným uzatvorením kúpnej zmluvy

b) v prípade financovania zostatku kúpnej ceny z úverových zdrojov banky

 • po podpise kúpnej zmluvy v lehote sedem (7) dní odo dňa podania návrhu na vklad záložného práva v prospech financujúcej banky do katastra nehnuteľností, ktoré bude zabezpečovať pohľadávku banky na zaplatenie úveru

V prípade, že záujemca neuzatvorí Realizačnú kúpnu zmluvu v stanovenej lehote a/alebo neuhradí v stanovenej lehote zvyšnú časť kúpnej ceny, developer je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a byt a parkovacie miesto predať inej osobe s tým, že developer je oprávnený požadovať od záujemcu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplatených splátok kúpnej ceny.

Štandardné vybavenie bytu

Byty budú predávané ako holobyty. V prípade záujmu môže záujemca požiadať developera o dokončenie bytu v štandarde, prípadne nadštandarde, a to z ponuky developera. Po prejavení záujmu bude záujemcovi vypracovaná individuálna cenová ponuka a dohodnuté všetky podmienky realizácie.

Pri dokončení bytu v štandarde je cena pre :

 • 2 – izbový byt 9 000,00 EUR s DPH
 • 3 – izbový byt 11 000,00 EUR s DPH
 • 4 – izbový byt 14 000,00 EUR s DPH

Požiadavku na dokončenie bytu v štandarde, prípadne nadštandarde je záujemca povinný uplatniť u developera s dostatočným predstihom, najneskôr do 1 mesiaca po dokončení hrubej stavby bytového domu.

Odovzdanie nehnuteľností

Na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k bytu a prípadne parkovaciemu miestu v prospech záujemcu do katastra nehnuteľností, budú nehnuteľnosti odovzdané záujemcovi – novému majiteľovi. Pri odovzdaní nehnuteľností bude spísaný preberací protokol a odovzdané kľúče novému majiteľovi.

Záručné lehoty

Developer poskytuje záujemcom záruku za stavebnú časť bytu v dĺžke aspoň dvadsiatich štyroch (24) mesiacov a vo vzťahu k zariaďovacích predmetom a vybaveniu bytu (v prípade vybavenia v štandarde a/alebo nadštandarde) v dĺžke stanovenej ich výrobcom. Záručná doba začína plynúť odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytový dom.

Úver na bývanie

V prípade, ak zvažujete financovanie časti kúpnej ceny nehnuteľností prostredníctvom úveru na bývanie, odporúčame úver zabezpečiť u financujúcej banky developerského projektu – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. V prípade záujmu je možné zabezpečiť stretnutie s konkrétnym bankárom ohľadom konkrétnych podmienok hypotekárneho úveru.

Upozornenie

Developer upozorňuje, že vyššie uvedené podmienky sú všeobecne uvažované podmienky rezervácie a predaja bytov a parkovacích miest, ktoré môžu podliehať zmenám a úpravám, ktoré developer nie je povinný oznamovať prostredníctvom tejto webovej stránky. Rovnako je developer oprávnený dohodnúť individuálne zmluvné podmienky v jednotlivých zmluvných vzťahoch vo vzťahu ku konkrétnym záujemcom.

Rezervujte si svoj vysnívaný byt ešte dnes!

Byty v predaji! Ohľadom viac informácií nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.