Postup pri kúpe – financovanie

Úvod

Nehnuteľnosť si Záujemca kúpi na základe kúpnej zmluvy a jej vlastníkom sa stane až po vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Kúpnu zmluvu však bude možné uzavrieť až potom, ako bude projekt dokončený a skolaudovaný, čo sa aktuálne predpokladá na 3.Q  2022. Aby si Záujemca zaistil právo na kúpu nehnuteľnosti už teraz, je možné uzavrieť rezervačnú zmluvu, na základe ktorej a v súlade s podmienkami v nej uvedených, bude Záujemca následne vyzvaný k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve, kde bude obsiahnutá povinnosť budúceho predávajúceho predať Záujemcovi za splnenie podmienok nehnuteľnosť po kolaudácii. S uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve je však spojená povinnosť zložiť zálohu vo výške 20 % z kúpnej ceny vr. príslušnej sadzby DPH. Je preto už vhodné mať pred jej uzatvorením definitívne zabezpečené financovanie.

Podpis rezervačnej zmluvy

– Dohodnutie osobného stretnutia s predajcom.

– Vysvetlenie podmienok kúpy nehnuteľnosti na predajnom mieste a následné uzavretie Rezervačnej zmluvy.

– Rezervačný poplatok 5 000 € vr. DPH je možno uhradiť bezhotovostne bankovým prevodom, a to do 3 dní od podpisu Rezervačnej zmluvy. Až po úhrade tohto poplatku nadobudne Rezervačná zmluva účinnosť a rezervačný poplatok sa započíta do celkovej kúpnej ceny.

-Rezervácia trvá 14 dní, v tejto dobe by si Záujemca mal definitívne zabezpečiť financovanie.

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve / 1. splátka kúpnej ceny

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a úhrada 1. splátky kúpnej ceny vo výške 15% z celkovej kúpnej ceny do 3 kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Rezervačný poplatok sa započítava do 1. splátky kúpnej ceny.

Výber farebných dekórov a materiálov štandardného vybavenia bytu

Byty sa predávajú ako holobyty. V prípade záujmu je možné riešiť dokončenie bytu v štandarde, prípadne nadštandarde, z nášho výberu individuálnym ocenením.

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytový dom / Podpis kúpnej zmluvy

– Predpokladaný termín kolaudácie  3.Q  2022
Po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na bytový dom, pridelení súpisného čísla a zapísaní bytového domu do operátu katastra nehnuteľností budete vyzvaní na podpis kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu je potrebné podpísať do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy.

Úhrada 2. splátky kúpnej ceny / Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Úhrada 2. splátky kúpnej ceny do 3 kalendárnych dní odo dňa podpisu Kúpnej zmluvy. Do 3 pracovných dní odo dňa úhrady 2. splátky kúpnej ceny bude podaný návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech nového majiteľa.

Odovzdanie nehnuteľností

Na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam budú nehnuteľnosti odovzdané novému majiteľovi. Pri odovzdaní nehnuteľností bude spísaný preberací protokol a odovzdané kľúče novému majiteľovi.

Záručné lehoty

Budúci predávajúci poskytne Záujemcovi záruku za stavebnú časť nehnuteľnosti v dĺžke tridsiatich šiestich (36) mesiacov a u jeho zariaďovacích predmetov a vybavenia v dĺžke stanovenej ich výrobcom. Záručná doba začína plynúť odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Pri dodávkach výrobkov a zariadení vybavenia jednotiek alebo spoločných častí je záručná doba stanovená ich výrobcami.

Úver na bývanie

V prípade, ak zvažujete financovanie časti alebo i celej kúpnej ceny nehnuteľností prostredníctvom úveru na bývanie, vyriešite všetko s financujúcou bankou projektu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.