Developerský projekt

Kontakt

[Postup pri kúpe ]

FINANCOVANIE

Základné informácie

Predaj bytov (vrátane zvolených parkovacích miest) bude prebiehať v dvoch fázach:

 • Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 • Realizačná kúpna zmluva

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve záujemca uzatvorí s developerom po vydaní právoplatného stavebného povolenia na stavbu bytového domu. Realizačnú kúpnu zmluvu bude záujemca uzatvárať po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na bytový dom, pridelení súpisného čísla bytovému domu a zapísaní jednotlivých bytov do katastra nehnuteľností.

S každou zmluvnou fázou je spojená peňažná povinnosť záujemcu, a to spôsobom a vo výške uvedenej nižšie. Z tohto dôvodu je potrebné, aby mal záujemca záväzne zabezpečené financovanie nehnuteľností pre každú zmluvnú fázu.

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Po vydaní právoplatného stavebného povolenia na stavbu bytového domu  záujemca uzatvorí Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, a to vo vzťahu k bytu a parkovaciemu miestu.

 

V prípade záujmu záujemcu uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, je záujemca oprávnený zvoliť si jednu z dvoch alternatív zmluvného vzťahu:

a) Variabilná kúpna cena:

 • zaplatenie splátky kúpnej ceny vo výške 25% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho miesta s DPH do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • zostávajúca nezaplatená časť kúpnej ceny vo výške 75% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho miesta s DPH bude zaplatená podľa ďalej nižšie uvedených podmienok
 • v tomto prípade zmluvného variantu je developer oprávnený dodatočne zvyšovať kúpnu cenu najmä v prípade nárastu stavebných nákladov alebo v prípade nárastu cien na trhu s nehnuteľnosťami

b) Fixná kúpna cena:

 • zaplatenie splátky kúpnej ceny vo výške 25% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho miesta s DPH do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • zaplatenie splátky kúpnej ceny vo výške 25% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho miesta s DPH do pätnástich (15) kalendárnych po oznámení developera o zrealizovaní hrubej stavby bytového domu
 • zostávajúca nezaplatená časť kúpnej ceny vo výške 50% z celkovej kúpnej ceny bytu a parkovacieho miesta s DPH bude zaplatená podľa ďalej nižšie uvedených podmienok
 • V tomto prípade zmluvného variantu má záujemca garantovanú kúpnu cenu za byt a parkovacie miesto, ktorú je oprávnený developer dodatočne jednostranne zvýšiť v prípade inflácie prevyšujúcej 5 % ročne, a to o výšku inflácie prevyšujúcej nad 5 %.
Podpis realizačnej kúpnej zmluvy

Predpokladaný termín kolaudácie bytového domu je predbežne stanovený na 1.Q 2024. Developer má záujem ukončiť a skolaudovať bytový dom v plánovanom termíne, avšak tento termín sa môže meniť s najmä ohľadom na okamih vydania právoplatného stavebného povolenia, ako aj s ohľadom na samotnú dobu realizácie výstavby bytového domu.

Po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na bytový dom, pridelení súpisného čísla a zapísaní jednotlivých bytov do operátu katastra nehnuteľností, bude záujemca vyzvaný na doplatenie kúpnej ceny a k uzatvoreniu Realizačnej kúpnej zmluvy. Realizačnú kúpnu zmluvu je záujemca povinný podpísať do pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy.

Zostávajúcu (dovtedy splátkami nepokrytú) časť kúpnej ceny za byt a parkovacie státia je záujemca povinný uhradiť nasledovne:

a) v prípade financovania kúpnej ceny z vlastných zdrojov

 • v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy developera na uzatvorenie Realizačnej kúpnej zmluvy, a to ešte pred samotným uzatvorením kúpnej zmluvy

b) v prípade financovania zostatku kúpnej ceny z úverových zdrojov banky

 • po podpise kúpnej zmluvy v lehote sedem (7) dní odo dňa podania návrhu na vklad záložného práva v prospech financujúcej banky do katastra nehnuteľností, ktoré bude zabezpečovať pohľadávku banky na zaplatenie úveru

V prípade, že záujemca neuzatvorí Realizačnú kúpnu zmluvu v stanovenej lehote a/alebo neuhradí v stanovenej lehote zvyšnú časť kúpnej ceny, developer je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a byt a parkovacie miesto predať inej osobe s tým, že developer je oprávnený požadovať od záujemcu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplatených splátok kúpnej ceny.

Štandardné vybavenie bytu

Byty budú predávané ako holobyty. V prípade záujmu môže záujemca požiadať developera o dokončenie bytu v štandarde, prípadne nadštandarde, a to z ponuky developera. Po prejavení záujmu bude záujemcovi vypracovaná individuálna cenová ponuka a dohodnuté všetky podmienky realizácie.

Pri dokončení bytu v štandarde je cena pre :

 • 2 – izbový byt 12 000,00 EUR s DPH
 • 3 – izbový byt 15 000,00 EUR s DPH
 • 4 – izbový byt 19 000,00 EUR s DPH

Požiadavku na dokončenie bytu v štandarde, prípadne nadštandarde je záujemca povinný uplatniť u developera s dostatočným predstihom, najneskôr do 1 mesiaca po dokončení hrubej stavby bytového domu.

Odovzdanie nehnuteľností

Na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k bytu a prípadne parkovaciemu miestu v prospech záujemcu do katastra nehnuteľností, budú nehnuteľnosti odovzdané záujemcovi – novému majiteľovi. Pri odovzdaní nehnuteľností bude spísaný preberací protokol a odovzdané kľúče novému majiteľovi.

Záručné lehoty

Developer poskytuje záujemcom záruku za stavebnú časť bytu v dĺžke aspoň dvadsiatich štyroch (24) mesiacov a vo vzťahu k zariaďovacích predmetom a vybaveniu bytu (v prípade vybavenia v štandarde a/alebo nadštandarde) v dĺžke stanovenej ich výrobcom. Záručná doba začína plynúť odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytový dom.

Úver na bývanie
Upozornenie

Developer upozorňuje, že vyššie uvedené podmienky sú všeobecne uvažované podmienky  predaja bytov a parkovacích miest, ktoré môžu podliehať zmenám a úpravám, ktoré developer nie je povinný oznamovať prostredníctvom tejto webovej stránky. Rovnako je developer oprávnený dohodnúť individuálne zmluvné podmienky v jednotlivých zmluvných vzťahoch vo vzťahu ku konkrétnym záujemcom.

Rezervujte si svoj vysnívaný byt ešte dnes!

Byty v predaji! Ohľadom viac informácií nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.